Mir Molina Advocats


Mir Molina Advocats som un buffet d'advocats de caràcter multi-disciplinar dedicat a l'assessorament i defensa jurídica integral d'empreses i particulars, creat al Juny de 2005, amb una gran vinculació e implantació a la zona del Baix Llobregat, i molt vinculat amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sant Feliu de Llobregat.

"Seguiment continuat dels expedients"

Creat amb caràcter familiar, la nostra professionalitat no es contraposa amb la relació directa i de confiança recíproca amb els nostres clients, essent aquest últim el valor mes acusat de la gestió lletrada conjuntament amb el secret professional i l'aplicació estricta en la nostra gestió de les Normes Deontològiques de l'Abogacia.

"Relació directa i confiança recíproca amb els nostres clients"

La filosofia d'aquest despatx sempre ha estat i serà l'atenció personalitzada als nostres clientes, el coneixement exhaustiu en les matèries a tractar, i el seguiment continuat del expedients tramitats.

Mir Molina Advocats destaquem per la nostra professionalitat realitzant prèviament a l'admissió de la seva direcció lletrada dels assumptes un examen previ, amb la finalitat de no crear falses esperances de resultat als nostres clients, cosa que comportaria per al mateix, una falta de temps i de diners. Amb aquest fi s'informa a tots els clients prèviament a l'asunció del assumpte de les possibilitats de les pretensions a defensar en opinió del buffet així com del cost econòmic aproximat del mateix. Per això, els honoraris sempre es fixen de conformitat amb els criteris orientadors per a la fixació de honoraris establert amb el col·legi d'advocats del lloc on s'actuí, i en el se detriment de conformitat amb els criteris interns aprovats per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sant Feliu de Llobregat al efecte de poder portar a terme la funció informadora en matèria de honoraris prevista en l'article 39 de la Llei 7/2006 i en l'article 246.1 de la llei d'encausament civil, en vigor des del 8 de juliol de 2010.

En el seu àmbit de creixement, Mir Molina Advocats col·labora amb els principals despatxos d'administradors de finques d'Esplugues de Llobregat amb l'objecte de donar servei als mateixos amb relació amb l'assessorament jurídic i processal del seu treball.

93 480 23 05     |    Powered by kiwibcn.com
Av. de Cornellà, 72, Esc. Dreta, Ent. 2ª, 08950 Esplugues de Llobregat